Szukaj

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU


I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin Serwisu reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego dostępnego pod domeną www.nitenite.pl oraz zasady składania Zamówień i finalnego zakupu Produktów za jego pośrednictwem.

2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Serwisu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu:

a. KLIENT – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo działająca przez prawidłowo umocowaną osobę osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Jeśli Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie może ona dokonać zakupu w Sklepie Internetowym jeśli nie posiada zgody swojego przedstawiciela ustawowego. Co do zasady, Umowy Sprzedaży zawierane w ramach zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w bieżących sprawach życia codziennego.

b. ZAMÓWIENIE – formularz dostępny dla Klienta w ramach Sklepu Internetowego zawierający informacje na temat Produktów, jakie zamierza kupić Klient, a także jego dane niezbędne do skutecznego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy przez Klienta jest traktowane jako oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przyjęcie przesłanego przez Klienta Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

c. PRODUKT – rzecz dostępna w Sklepie Internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży za zapłatą konkretnej ceny.

d. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży konkretnego Produktu/Produktów, które są uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach. W przypadku ewentualnych rozbieżności między postanowieniami właściwego Regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu Serwisu, pierwszeństwo mają zawsze postanowienia wyrażone we właściwym Regulaminie Promocji.

e. PUNKT ODBIORU – miejsce odbioru przesyłki zawierającej zamówione przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego Produkty. Informacje na temat dostępnych Punktów Odbioru znajdują się w formularzu Zamówienia, niniejszym Regulaminie Serwisu oraz na podstronie z informacjami na temat dostawy Produktów dostępnej pod adresem http://nitenite.pl/strona/http-nitenite-pl-strona-dostawa-zwroty-wymiana.

f. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Regulamin Serwisu jest dostępny pod adresem http://nitenite.pl/strona/http-nitenite-pl-strona-regulamin-sklepu.

g. SKLEP INTERNETOWY – dostępna w sieci internetowej pod adresem www.nitenite.pl platforma sprzedażowa Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę.

h. SPRZEDAWCA - Nite Nite Mateusz Paśko, zarejestrowany pod adresem ul. Leśna 24, 02-840 Warszawa, NIP: 951 23 04 357.

i. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) zawierana na odległość, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego za zapłatą konkretnej ceny oraz ewentualnych kosztów przesyłki.

j. USŁUGA ELEKTRONICZNA/USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługa/usługi świadczona/świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

k. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne, by móc prawidłowo korzystać ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Są to: dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci internetowej, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Internet Explorer (min. wersja 11), Google Chrome (min. wersja 80), Mozilla Firefox (min. wersja 74) lub Safari (min. wersja 13.0.1.), włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript oraz zapisu Plików Cookies.

l. NEWSLETTER – bezpłatna Usługa Elektroniczna, dzięki której za zgodą Klienta Sprzedawca ma możliwość przesyłania cyklicznych informacji na temat Produktów, Promocji, samego Sklepu Internetowego, a także innych informacji handlowych.

m. CENA – wszystkie ceny produktów podane na stronie internetowej www.nitenite.pl są cenami brutto i nie zawierają podatku VAT.

3. Akceptacja Regulaminu Serwisu jest dobrowolna, jednak konieczna w celu skutecznego złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient jest zobowiązany do korzystania z usług oferowanych przez Nite Nite w sposób zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi, niniejszym Regulaminem Serwisu, a także zasadami współżycia społecznego. Klient zobowiązany jest również do niepodejmowania działań polegających na publikacji na łamach Sklepu Internetowego treści naruszających przepisy prawa.

II. Formy kontaktu ze Sprzedawcą

1. Klienci mogą skontaktować się ze Sprzedawcą na poniższe sposoby:

a. wysyłając wiadomość e-mail pod adres hello.nitenite@gmail.com;

b. wypełniając formularz kontaktowy dostępny w Sklepie Internetowym pod adresem http://nitenite.pl/strona/kontakt.

III. Usługi Elektroniczne

1. Sklep Nite Nite świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów następujące Usługi Elektroniczne:

a. możliwość zakupu Produktów w Sklepie Internetowym;

b. możliwość otrzymywania cyklicznego Newslettera.

IV. Newsletter

1. Klient, chcąc otrzymywać od Sprzedawcy Newsletter, jest zobowiązany do wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera poprzez podanie swojego aktywnego adresu e-mail w odpowiednim polu w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia chęci otrzymywania Newslettera za pomocą kliknięcia odpowiedniego przycisku. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera przez Sprzedawcę zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera za pomocą kliknięcia w link aktywacyjny przesyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta podczas zapisu adres e-mail. Formularz zapisu do Newslettera znajduje się pod adresem https://nitenite.pl/.

2. Klient ma pełne prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w zakresie dostarczania przez Sprzedawcę Newslettera w każdym czasie i bez podania przyczyn zgłaszając swoje żądanie z zawartymi w nim informacjami o adresie e-mail podanym w formularzu pod adres e-mail hello.nitenite@gmail.com, klikając w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze wysyłanym na adres e-mail Klienta. Sprzedawca może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu aby potwierdzić tożsamość.

V. Zamówienia

1. Klient ma możliwość składania za pośrednictwem Sklepu Internetowego Zamówień na Produkty przez całą dobę 7 dni w tygodniu (za wyjątkiem ewentualnych wyłączeń Sklepu Internetowego na czas awarii lub prowadzenia prac technicznych).

Zamówienia złożone w dzień roboczy do godziny 1200 - będą realizowane tego samego dnia.

Zamówienia złożone po godzinie 1200 będą realizowane następnego dnia roboczego.

2. Podczas składania Zamówienia na Produkty Klient ma możliwość, aż do potwierdzenia Zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk, korygowania wprowadzonych danych. Złożone już Zamówienie Klient może skorygować wysyłając wiadomość na adres e-mail hello.nitenite@gmail.com.

3. Złożone przez Klienta Zamówienie uznaje się za równoznaczne dobrowolnemu oświadczeniu woli Klienta wyrażającemu bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. Informacje zamieszczone na łamach Sklepu Internetowego są jedynie zaproszeniem kierowanym do Klientów, zachęcającym do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertą w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży jest zagwarantowane każdemu Klientowi dzięki:

a. udostępnieniu Regulaminu Serwisu w Sklepie Internetowym przez cały czas jego działania pod adresem https://nitenite.pl/pages/regulamin-sklepu.

b. przesłaniu Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia;

c. dostarczeniu specyfikacji Zamówienia i dowodu zakupu.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej między Klientem a Sprzedawcą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.

VI. Dostawa

1. Przesyłka zawierająca zamówione przez Klienta Produkty jest dostarczana do Klienta na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia;

2. Zmiana adresu dostawy po złożeniu Zamówienia przez Klienta może zostać dokonana na wniosek Klienta skierowany pod adres e-mail hello.nitenite@gmail.com, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że Sprzedawca może nie uwzględnić tego wniosku w sytuacji, kiedy Produkt zostanie już wysłany do Klienta.

3. Sklep Nite Nite oferuje możliwość dostawy Produktów do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

4. Dostępne formy dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności

5. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przesyłki zawierającej zamówione Produkty i wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Czas dostarczenia Zamówienia przez danego przewoźnika jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy i związany z Regulaminem danego przewoźnika.

7. Koszt dostawy Zamówienia ponosi Klient, chyba że Regulamin konkretnej Promocji będzie stanowił inaczej.

8. Produkty dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej wskazanych w zakładce dotyczącej sposobów i kosztów dostawy produktów dostępnej pod adresem http://nitenite.pl/strona/http-nitenite-pl-strona-dostawa-zwroty-wymiana.

VII. Sposoby i terminy płatności

1. Ceny prezentowane w Sklepie Internetowym określone są w PLN (polskich złotych) i są cenami brutto. Zostały podane bez kosztów dostawy, chyba że Regulamin konkretnej Promocji będzie stanowił inaczej.

2. Sklep Internetowy zastrzega sobie pełne prawo aktualizacji cen Produktów dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego z jednoczesnym zastrzeżeniem, że aktualizacje te nie wpływają na Zamówienie przyjęte do realizacji przed wprowadzeniem zmian. Zakup Produktu/Produktów jest udokumentowany przez Sprzedawcę fakturą.

3. Klient ma możliwość dokonania płatności za złożone Zamówienie w każdy sposób udostępniany przez Sklep Internetowy w trakcie składania Zamówienia. Dostępne formy płatności są udostępnione Klientowi w formularzu

4. Termin płatności za Zamówienie w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 24 godziny od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W sytuacji braku dokonania płatności Sprzedawcy przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

VIII. Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów pozbawionych wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Jeżeli mimo dołożenia starań przez Sprzedawcę otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo niezależnie od nich, z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi od Sprzedawcy. Klient może skorzystać także z oferowanego przez Sprzedawcę druku reklamacyjnego stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu Serwisu.

4. Jeżeli sprzedany Produkt jest wadliwy, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę, jeśli to możliwe, usunie. Klient nie może odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży w sytuacji, kiedy wada Produktu jest nieistotna lub powstała w wyniku wadliwego korzystania z produktu.

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo, jeśli to możliwe, usunięcia wady.

5. Klient wykonujący swoje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy produkt na adres Nite Nite Mateusz Paśko ul. Wałbrzyska 11 LU 100G 02-739 Warszawa.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w momencie, kiedy wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad ulega przedawnieniu po upływie roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

7. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Produktu wysyłając wiadomość na adres e-mail hello.nitenite@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia przez Sprzedawcę, Klient jest zobowiązany do podania swoich danych kontaktowych, przyczyny zgłoszenia, treści zgłaszanego roszczenia, a także dowodu zakupu Produktu. W sytuacji, kiedy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu ich uzyskania.

IX. Prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez okres 14 dni i bez podawania jakichkolwiek przyczyn, a także ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone:

a. z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, który jest zgodny z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, i który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu Serwisu, wysyłając go wypełnionego na adres e-mail: hello.nitenite@gmail.com;

b. z wykorzystaniem samodzielnie napisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które jest zgodne z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail hello.nitenite@gmail.com;

3. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie dostarczenia Klientowi Zamówienia. W sytuacji, kiedy Umowa Sprzedaży zakłada dostarczenie Zamówienia partiami, bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniej partii Zamówienia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

4. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów dostawy.

5. Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu/Produktów niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

6. Klient jest zobowiązany odesłać zwracane Produkty z dołączonym dowodem zakupu na adres Nite Nite Mateusz Paśko ul. Wałbrzyska 11 LU 100G 02-739 Warszawa.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów z uwagi na korzystanie z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania zakupionych Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia względem Klienta odszkodowania w zakresie, w jakim pozwalają na to aktualne przepisy prawne.

8. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie późniejszego niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrotu dokonanych płatności. Sprzedawca zastrzega zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

X. Postanowienia końcowe

1. Umowa Sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.

2. Regulamin Serwisu obowiązuje od momentu publikacji go w Sklepie Internetowym, tj. od dnia 06.01.2021 r., i jest dostępny pod adresem https://nitenite.pl/pages/regulamin-sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Serwisu w przypadku wystąpienia minimum jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a. zmiany przepisów prawnych regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, która wpływa na wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta;

b. konieczności dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z organów państwowych;

c. zmiany sposobu świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę spowodowaną względami technicznymi lub technologicznymi (w tym wprowadzenie nowych funkcjonalności lub modyfikacja/wycofanie dotychczasowych);

d. połączeniu, podziale albo przekształceniu Nite Nite lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Sprzedawcę określonych w niniejszym Regulaminie Serwisu.

3. Klienci, którzy dokonali akceptacji Regulaminu Serwisu, mają prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu Serwisu nie wpływa na treść oraz warunki zawartych między Klientami a Sprzedawcą Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Serwisu, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu Serwisu publikując go na łamach Sklepu Internetowego w miejsce poprzedniego Regulaminu Serwisu.

5. Prawem właściwym dla zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami – sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że odmiennie będą stanowiły aktualne przepisy prawne. Powstałe między Klientem a Sprzedawcą spory będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Spór wynikający z zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Sprzedawcy w takim postępowaniu jest dobrowolny. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór nie zostanie rozwiązany, Sprzedawca przekaże Klientowi informację o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału. Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział.

2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Klienta spór o prawa majątkowe wynikłe z zawartej umowy.

3. Zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego dzięki umożliwieniu zbliżenia stanowisk obu stron w celu rozwiązania sporu lub przedstawieniu stronom propozycji jego rozwiązania. Postępowanie wszczyna się na wniosek Klienta złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Klient ma prawo zwrócić się także do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy przede wszystkim zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego oraz informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, a także występowanie w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

4. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich.

5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

XIII. Faktury elektroniczne

1. Akceptując niniejszy Regulamin Serwisu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur (a także faktur korygujących i duplikatów tychże dokumentów) w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

2. Formatem faktury elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

3. Wycofanie zgody oznacza automatyczny brak akceptacji Regulaminu Serwisu, a co za tym idzie, mimo że akceptacja Regulaminu Serwisu jest dobrowolna, brak możliwości skorzystania z usług oferowanych przez Sklep Nite Nite.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt